za
volontere

Dragi posjetioci, u cilju afirmacije korisnog društvenog angažmana, podizanja svijesti o potrebi pomaganja drugima, kao i opće promocije humanitarnih aktivnosti u široj zajednici, Humanitarna organizacija „Dirhem“ vam pruža mogućnost da postanete njen volonter i shodno svojim afinitetima i mogućnostima doprinesete zajedničkom dobru kojem svi težimo.

Adekvatni aktivisti

S obzirom da naša organizacija svojim aktivnostima pokriva prostor gotovo cijele Bosne i Hercegovine, za realizaciju istih su nam potrebni adekvatni aktivisti iz svih regija naše zemlje. Da bi zainteresiranima olakšali proces uključivanja i informisali ih, sastavili smo opća uputstva i smjernice za sve potencijalne aktiviste koji smatraju da mogu dati doprinos radu našeg udruženja. Svi su dobrodošli.

Tipovi volonterskog angažmana

U svrhu pobližeg upoznavanja sa našim aktivnostima, okvirno smo definisali nekoliko kategorija volontera. Tipska podjela nije striktno definisana, kategorije ne isključuju jedna drugu i više služe kao opće uputstvo i orijentacija budućim volonterima u lakšem određivanju načina vlastitog doprinosa. Opći tip volontera – ova vrsta volontera učestvuje u realizaciji projekata i aktivnosti po potrebi, a sukladno svom slobodnom vremenu i entuzijazmu. Dijapazon djelovanja ovih osoba je izuzetno širok, a najčešće podrazumjeva otkrivanje socijalno ugroženih slučajeva, njihovu provjeru, uručivanje pomoći, fizički i logistički angažman, profesionalnu podršku, jednokratne zadatke i aktivnosti itd. Posebni tip volontera – ove osobe se na osnovu svojih predispozicija određuju za angažman vezan isključivo uz jedan domen djelovanja (multimedija, zastupanje organizacije, promocija, transport, marketing, nabavka robe, koordinacija sa određenim ustanovama, rad sa posebnim kategorijama ljudi poput djece, učenika ili starih i ostalo). Predstavnik za grad/regiju – ovaj tip volontera podrazumjeva visok stupanj angažmana i odgovornosti. Predstavnik je uključen u planiranje i predlaganje aktivnosti, njihovu koordinaciju, predstavljanje udruženja i slično. Za predstavnika se mogu odrediti samo osobe koje posjeduju neophodne predispozicije za takvu vrstu djelovanja (slobodno vrijeme, organizacione sposobnosti, nivo društvenog angažmana, mjesto stanovanja i drugo). Predstavnike samoinicijativno imenuje Upravni odbor.

Propisi i uputstva za volontere

uputstva

1. Volonteri HO „Dirhem“ moraju biti državljani Bosne i Hercegovine povremeno ili trajno nastanjeni na teritoriji iste.
2. Volonteri moraju biti uzorni građani bez javnih prijestupa, krivičnih prijava, loše reputacije u sredini gdje žive i drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja. Upravni odbor udruženja zadržava pravo da volontere koji prekrše ovu odredbu upozori ili ih kao krajnju mjeru, isključi budućih aktivnosti.
3. Volonteri se pored angažmana u „Dirhemu“ mogu baviti svim drugim zakonom dozvoljenim poslovima i djelatnostima osim onima koje direktno ili indirektno ugrožavaju rad i reputaciju udruženja.
4. Volonterima nije dozvoljeno da bez saglasnosti Upravnog odbora projekte i aktivnosti čiji je noslilac HO „Dirhem“ koriste za promociju drugih pojedinaca, organizacija ili ustanova. Ovo se naročito odnosi na političke i privredne subjekte, kao i na druga udruženja i humanitarne organizacije.
5. Zabranjeno je volonterima samoinicijativno i bez saglasnosti Upravnog odbora predstavljati udruženje „Dirhem“, kao i sprovoditi bilo kakve aktivnosti bez prethodne konsultacije, osim ako nije drugačije dogovoreno.
6. Volonteri se prilikom svog angažmana moraju ponašati dostojanstveno, odgovorno, učtivo i u skladu sa općim interesima udruženja „Dirhem“ i šire društvene zajednice. Moraju voditi računa o svom ophođenju, govoru, izgledu i općem utisku koji ostavljaju.
7. Angažman volontera se ne plaća, osim u izuzetnim prilikama kada je projektom predviđena naknada volonterima zbog obimnosti posla. HO „Dirhem“ volonterima snosi sve troškove nastale realizacijom aktivnosti kao što su gorivo, telefon, hrana i prenoćište u slučaju putovanja i slično, osim u slučaju kada se volonteri dobrovoljno odreknu naknade.
8. Volonteri na sebe preuzimaju onoliko aktivnosti koliko sami žele (misli se isključivo na aktivnosti predviđene programom rada udruženja), s tim da već preuzete obaveze moraju ispuniti do kraja, a dogovore ispoštovati.
9. Volonteri moraju biti minimalno jezički i informatički pismeni jer je to neophodno za njihov angažman.
Obrazac za prijavu volontera udruženja Dirhem

Obrazac za prijavu udruženja Dirhem

Ime i prezime

  

Adresa  

 

Telefon, email adresa  

 

Profesija, zaposlenost  

 

Datum i mjesto rođenja  

 

Poznavanje informatike (od 1 do 5)  

 

Vozačka dozvola, posjedovanje automobila  

 

Lični afiniteti i sposobnosti  

 

Da li imate iskustva sa radom u nevladinom   sektoru 

 

Zašto želite biti volonter udruženja Dirhem 

 

Na koji način mislite da bi najbolje mogli  doprinijeti našem radu 

 
Popunjene obrasce slati na hodirhem@gmail.com

 

Upravni odbor će razmotriti sve pristigle prijave i u roku od mjesec dana odgovoriti na svaku. Odabir volontera je pored ličnih kvalifikacija aplikanta takođe uslovljen obimom aktivnosti i brojem postojećih volontera u dotičnom gradu i regiji. 

Zahvaljujemo se
na saradnji

www.dirhem.org